Download

  Phần mềm Stereo3DPhoto để xem ảnh 3D trên màn hình 3D không kính hoặc các thiết bị 3D khác: tại đây

  Bộ ảnh nổi 3D định dạng Side-by-side để test các hệ thống 3D: tại đây

  Hướng dẫn sử dụng hệ thống chiếu phim 3D phân cực: tại đây

  Phần mềm xem ảnh IrfanView (dùng để mở file ảnh chập hình xanh đỏ): tại đây

  File ảnh lưới chập hình xanh đỏ): tại đây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2005-2006 by Cooperman Laboratory

Designed by Phạm Hoàng Minh